Διαθέσιμα Πακέτα

You are here:

Προϊόν Πώλησης από το B2B

1. Full Package SustainCities
Το πακέτο περιλαμβάνει, ένα πλήρες περιβάλλον διαχείρισης της έξυπνης πόλης ή κοινότητας με δεδομένα τα οποία αφορούν, περιβαλλοντικά δεδομένα με χρήση μικροαισθητήρων, δείκτες σύμφωνα με το ISO 37120:2018 και συνολικής πλατφόρμας Dashboard για την αποτύπωση δεδομένων μέσω του ISO 37120:2018. Στο συγκεκριμένο πακέτο παρέχονται μηνιαία εξαγωγή έντυπων report για την Διαχείριση κρίσιμων δεικτών. Το σύστημα παρέχει επίσης δυνατότητα αποθήκευσης και φιλοξενίας των δεδομένων καθ’ όλη την διάρκεια της συνδρομής.

Πακέτα συνδρομητικών υπηρεσιών:
α. Ανα άτομο / Ανα μήνα
β. Εφάπαξ

 

2. Enviromental SustainCities Package
Πακέτο διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων της έξυπνης πόλης με την χρήση μετρητών οι οποίοι, θα δίνουν μία εικόνα με γραφήματα, στατιστικά στοιχεία τα οποία με την σειρά τους θα δίνουν την πραγματική εικόνα για την μόλυνση του περιβάλλοντος και την διαχείριση καταστάσεων στον χρόνο.

Πακέτα συνδρομητικών υπηρεσιών:
α. Ανα άτομο / Ανα μήνα
β. Εφάπαξ

 

3. ISO 37120:2018 Sustainable Community Package
Πακέτο εισαγωγής δεικτών σύμφωνα με το ISO 37120:2018, αυτόματο σύστημα στατιστικής ανάλυσης δεδομένων για εξαγωγή δεδομένων με βάση του δείκτες οι οποίοι καταχωρούνται.

Πακέτα συνδρομητικών υπηρεσιών:
α. Ανα άτομο / Ανα μήνα
β. Εφάπαξ

 

4. Sustainable Monitor ISO 37120:2018, SustainCities Platform
Πακέτο οπτικοποίησης δεδομένων στατιστικής ανάλυσης για την παρακολούθηση της πληροφορίας από Προϊσταμένους, Διευθυντές των Διευθύνσεων μίας έξυπνης πόλης ή κοινότητας, ιδιωτικής ή και Δημόσιας με προβολή Δημόσιων Ανοιχτών Δεδομένων.

Πακέτα συνδρομητικών υπηρεσιών:
α. Ανα άτομο / Ανα μήνα
β. Εφάπαξ

 

5. Υπηρεσία Εισαγωγής Δεικτών Δεδομένων για το πακέτο ISO 37120:2018 Sustainable Community.
Υπηρεσία συγκέντρωσης και εισαγωγής δεδομένων μέσα στο υποσύστημα μέτρησης της απόδοσης βιώσιμης πόλης ή και ιδιωτικών κοινοτήτων με χρήση δεικτών με βάση το ISO 37120:2018

Πακέτα υπηρεσιών:
α. Εφάπαξ

 

6. Υπηρεσία παραμετροποίησης και συνδεσιμότητας αισθητήρων για το πακέτο Envirometal Package
Υπηρεσία παραμετροποίησης αισθητήρων και σύνδεσης σύμφωνα με το πακέτο προβολής Περιβαλλοντικών δεδομένων με την χρήση μικροαισθητήρων σε βιώσιμες πόλεις ή και ιδιωτικές κοινότητες. Η υπηρεσία έχει ως σκοπό την διασύνδεση των αισθητήρων που διαθέτει ο πελάτης με την πλατφόρμα για την πλήρη λειτουργία. Στην υπηρεσία αυτήν παρέχονται πληροφορίες και για αισθητήρες οι οποίοι δύναται να συνδεθούν με την πλατφόρμα.

Πακέτα υπηρεσιών:
α. Εφάπαξ

 

7. Υπηρεσίες παραμετροποίησης για το πακέτο Sustainable Monitor ISO 37120:2018, SustainCities Platform, υπηρεσία παραμετροποίησης στοιχείων προς προβολή.

Πακέτα υπηρεσιών:
α. Εφάπαξ